Πολιτική Εταιρείας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Διοίκηση της εταιρείας IDEAS PRINT EE δεσμεύεται για την Πολιτική Ποιότητας
καθορίζοντας υψηλά πρότυπα για τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των
πελατών της, για τα προσφερόμενα προς αυτούς προϊόντα.
Αυτή η πολιτική υλοποιείται με την ουσιαστική συμμετοχή της Διοίκησης στην ανάπτυξη
και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Ποιότητας ISO 9001 : 2015 και είναι σύμφωνο με
τις κοινά αποδεκτές πρακτικές εξασφαλίζοντας επαρκή και αποτελεσματικό έλεγχο τόσο
στην παραγωγική διαδικασία αλλά και σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας.
Η Διοίκηση της εταιρείας, δεσμεύεται να εξασφαλίσει όλους τους πόρους που είναι
απαραίτητοι για την επίτευξη του στόχου της σχετικά με τους αντικειμενικούς σκοπούς
για την ποιότητα που έχει ορίσει. Επίσης από τις βασικές δεσμεύσεις της είναι να
καταστήσει κατανοητό σε όλο το προσωπικό και τις οργανωτικές μονάδες της, το
γεγονός της μεγάλης σημασίας για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Πελάτη.
Η Πολιτική Ποιότητας διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε:

  • να είναι κατάλληλη με τις επιδιώξεις και τις ανάγκες της εταιρείας,
  • να είναι σύμμορφη με τις απαιτήσεις του Προτύπου για την ικανοποίηση του Πελάτη,
  • να γνωστοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και αρμόδιους φορείς με την κοινοποίηση της παρούσας Πολιτικής.
  • να περιέχει δέσμευση για την περιοδική ανασκόπηση για την καταλληλότητά της να προάγει τις επιδιώξεις της εταιρείας.
  • να δεσμεύεται για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.
  • να εξασφαλίζει τη διαρκή έρευνα για / και εφαρμογή καλύτερων τρόπων και μεθόδων χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της εταιρείας.
  • να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις απειλές και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που σχετίζονται με την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της
  • να δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωση, όσον αφορά την κατάρτιση και τις διαδικασίες στα πλαίσια της ποιότητας συστήματος και την συνεχή προσπάθεια ενθάρρυνσης των συνεργατών της να κάνουν το ίδιο.

Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και
του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί δέσμευση της Διοίκησης αυτής και
βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σε αυτήν.


8/4/2024